Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Historia Szkoły Podstawowej nr 4

im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

 

 

    

Najstarsze dokumenty zachowane w szkole mówią o jej początkach sięgających 1918 roku. Przez okres międzywojenny, okupację hitlerowską i lata powojenne losy szkoły były różne. Zmieniały się budynki szkolne, jej dyrektorzy i pracownicy, a nawet nazwa szkoły widoczna na pieczęciach wielu dokumentów.
Na początku lat 60-tych Żeńska Szkoła Podstawowa nr 4 mieściła sięw budynku obecnego Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jana Pawła II, liczyła 12 oddziałów, posiadała zaledwie 6 sal lekcyjnych na II piętrze budynku. Praca odbywała się na trzy zmiany w godzinach od 8.00.do 18.00. Dyrektorem placówki była wówczas p. Stanisława Lenart. To właśnie ona była dobrym duchem szkoły, świetnym organizatorem pracy szkolnej, człowiekiem o dużym autorytecie wśród grona pedagogicznego, rodziców i uczennic.
26 sierpnia 1964 roku władze miasta Jarosławia zadecydowały, że budynek szkoły - Pomnik Tysiąclecia powstających ze składek społeczeństwa, budowany przy pomocy żołnierzy garnizonu Jarosław, zostanie oddany do użytku
w grudniu 1964 roku i przekazany Szkole Podstawowej nr 4.
12 grudnia 1964 roku odbył się odbiór techniczny budynku, a przez następne dwa tygodnie nauczyciele z rodzicami i młodzieżą przygotowali szkołę do uroczystego otwarcia.
Czyszczono sale i korytarze, dekorowano wnętrza, ustawiano sprzęt, meble, gromadzono pomoce naukowe. Wszystko lśniło czystością i świeżością.
12 grudnia 1964 roku (sobota) o godz. 13.00 na placu szkolnym zebrała się młodzież szkół jarosławskich i wielu mieszkańców miasta. Kurator Okręgu Szkolnego w Rzeszowie p. Kazimierz Żmudka w towarzystwie ówczesnych władz miasta dokonał przecięcia wstęgi - otwarcia szkoły. Szkoła otrzymała pełną nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego. W ten sposób spełniło się marzenie pisarza o pięknych szklanych domach dostępnych dla wszystkich. Na zewnątrz budynku umieszczono granitową tablicę z napisem: Szkoła - Pomnik Tysiąclecia im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu 1964 rok.
Grono pedagogiczne składało się wtedy z następujących osób: p. dyrektor Stanisława Lenart, p. Michalina Kuszczak, p. Maria Szołomiak, p. Aleksandra Sobiecka, p. Maria Szewczyk. p. Ewa Suchar, p. Józefa Baryło, p. Zenajda Domańska, p. Jadwiga Kieres, p. Alicja Strada, p. Alicja Marczyk, p. Wanda Kogut, p. Maria Płachta, p. Krystyna Machnicka. Pracę administracyjną
w sekretariacie szkoły wykonywała p. Elżbieta Kmonk.
Młodzież zaczęła naukę w nowej szkole od 14 grudnia 1964 roku. Budynek mieścił 15 sal lekcyjnych, 3 pracownie i salę gimnastyczną. Duża świetlica ze stołówką zapewniała dzieciom opiekę po odbytych lekcjach, a gabinety lekarski i stomatologiczny opiekę medyczną.
Nowy rok szkolny 1964/65 przyniósł poważne zmiany - grono pedagogiczne powiększyło się do 22 osób, uczniów było około 600 podzielonych na 21 oddziałów. Zastępcą dyrektora szkoły, jej prawą ręką i wspaniałym pomocnikiem została p. Janina Popek. Pani Stanisława Lenart pełniła funkcję dyrektora szkoły do 1970 roku. Z wielkim żalem żegnali Ją nauczyciele, rodzice
i uczniowie gdy przechodziła na emeryturę.
Upływały lata, zmieniali się dyrektorzy i wicedyrektorzy. Byli to p. Tadeusz Serwański, p. Maria Łoś, p Janina Turoczy, p. Tadeusz Jamróz, p. Filomena Górecka - Bedla.
Funkcje wicedyrektorów pełnili p. Janina Popek, p. Maria Ślemińska, p. Alicja Marczyk,
p. Czesława Rejterowska, p. Janina Łuc, p. Tadeusz Jamróz, p. Krystyna Grzęda,
p. Zofia Gwóźdź, p. Irena Kornak, p. Elżbieta Zabłocka, p. Maria Dziaduś,
p. Wojciech Mazur,
p. Grażyna Prusinowska, p. Krystyna Brzuchacz, p. Barbara Eider - Chodań.
Szkoła osiągała wysokie wyniki nauczania, liczne nagrody i wyróżnienia za olimpiady przedmiotowe, konkursy plastyczne i muzyczne.
W szkole odbywały się otwarte posiedzenia Rady Pedagogicznej z udziałem rodziców i przedstawicieli uczniów, liczne konferencje metodyczne, lekcje pokazowe i koleżeńskie. Działały zespoły samokształceniowe, nauczyciele doskonalili swe umiejętności pozytywnie oddziałując na wychowanków.
Prężnie działał Samorząd szkolny. Uczniowie naprawdę czuli się współgospodarzami szkoły. Niezapomniane były występy teatrzyku szkolnego Czwóreczka - nie tylko na terenie miasta, ale i w regionie skąd przywożono nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Przez wszystkie minione lata wielkie sukcesy odnosiła szkoła w działalności sportowej. Szkolny Klub Sportowy prowadził sekcje piłki ręcznej, piłki koszykowej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt
i chłopców, piłki nożnej chłopców i lekkoatletyki. Uczniowie wielokrotnie zdobywali dla szkoły medale, dyplomy, nagrody w wielu imprezach sportowych.
W 1999 roku, jak we wszystkich placówkach oświatowych, także w naszej szkole rozpoczął się proces wdrażania nowego systemu nauczania
i wychowania. W tymże roku funkcję dyrektora szkoły objęła pani mgr Filomena Górecka - Bedla, która z ogromnym poświęceniem, ofiarnością
i zaangażowaniem kieruje szkołą do dziś, służąc radą i pomocą wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom. Jej ogromna wiedza, autorytet wśród nauczycieli oraz prężne działania menadżerskie i pedagogiczne mają ogromny wpływ na wizerunek dzisiejszej Czwórki jako szkoły nowoczesnej, ale
z bogatymi tradycjami. Szkoła stała się instytucją demokratyczną, w której każdy uczeń ma prawo decydować o jej losach. Tradycją czwórki stały się sejmiki szkolne, podejmujące debaty poświęcone ważnym problemom uczniów i ich środowiska. W szkole funkcjonuje również Rzecznik Praw Ucznia - nauczyciel wybierany przez społeczność uczniowską w demokratycznych wyborach. Motywacją do nauki i pracy dla wszystkich uczniów są możliwe do osiągnięcia różnorodne tytuły i wyróżnienia:

  • Złoty Absolwent - tytuł ten otrzymują uczniowie klas szóstych z wzorowym zachowaniem, których średnia ocen wynosi przynajmniej 5,60
  • Primus Inter Pares (Najlepszy Wśród Równych) - wyróżnienie przyznawane jest uczniowi o wysokiej średniej, który może poszczycić się szczególnymi osiągnięciami, np. tytułem laureata konkursu interdyscyplinarnego
  • Ambasador Kultury - zostaje nim osoba godnie reprezentująca szkołę w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Dodatkowo musi to być uczeń o wyjątkowej kulturze osobistej.
  • Najlepszym Sportowcem nazywamy ucznia osiągającego szczególne wyniki w sporcie, między innymi w zawodach międzyszkolnych.

Dumą zarówno nauczycieli jak i uczniów naszej szkoły są wysokie lokaty zdobywane w konkursach interdyscyplinarnych z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczo matematycznych, językowych zarówno na szczeblu szkolnym jak i wojewódzkim.
Nasi uczniowie zdobywają również laury w konkursach Mistrz Matematyki, a piątoklasiści -w miejskim konkursie Krok przed metą.
Poszczycić się też możemy wysokimi osiągnięciami w konkursach artystycznych, zarówno muzycznych jak i plastycznych.
Młodzi sportowcy reprezentują szkołę w zawodach na szczeblu miasta, rejonu i województwa i osiągają wysokie lokaty.
Stała troska o wysoki poziom nauczania mobilizuje kadrę pedagogiczną do systematycznego korzystania z różnorodnych form doskonalenia zawodowego
i podnoszenia kwalifikacji. Obok kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych tradycją stały się szkoleniowe rady pedagogiczne, lekcje otwarte i dni studyjne.
Działają również zespoły funkcjonujące w ramach Rady Pedagogicznej.
Wszyscy nauczyciele w szkole realizują programy, projekty i przedsięwzięcia autorskie, które pozwalają poszerzyć ofertę edukacyjną. Wieloaspektowa tematyka podejmowanych działań edukacyjno-wychowawczych umożliwia uczniom zdobywanie umiejętności ponadprzedmiotowych.
Na stałe w kalendarz życia szkolnego zapisały się wizyty w teatrach, muzeach, filharmonii, galeriach, redakcjach: prasy, radia i telewizji i wycieczki edukacyjne.
Pozwala to na kształcenie wrażliwości na piękno, obcowanie z wysokiej klasy kulturą i sztuką, uczy niekonwencjonalnego spędzania wolnego czasu.
Potwierdzeniem wysokiego poziomu czwórki na każdej płaszczyźnie było zdobycie certyfikatu Szkoła z klasą, który otrzymaliśmy jesienią 2003 roku.
W ten sposób weszliśmy do rodziny 153 szkół podstawowych i gimnazjalnych Podkarpacia oraz ponad 4000 polskich szkół mogących pochwalić się prawdziwą klasą.
Co roku w naszej szkole 31 maja obchodzimy Święto Szkoły z klasą. Tego dnia odbywają się prezentacje i pokazy dla zaproszonych gości - uczniów klas zerowych z przedszkola nr 1, nr 9 i nr 12.
Nowatorskim projektem nauczycieli matematyki jest zorganizowanie Szkolnego Dnia Matematyki dla uczniów klas IV - VIII. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie mają okazję wziąć udział w konkursach matematycznych, rozwiązywać łamigłówki, a nawet napisać dyktando i obejrzeć teatrzyk
o tematyce matematycznej. Dużo radości daje społeczności uczniowskiej projektowany i przeprowadzany co roku Dzień Sportu Szkolnego. Uczniowie biorą udział w zabawach sportowo - rekreacyjnych, rozgrywają mecze
i uczestniczą w quizach wiedzy o tematyce sportowej.
Niezwykle uroczyście w naszej szkole obchodzone jest Święto Szkoły i Jej Patrona. Poprzedzone ono jest licznymi konkursami, prezentacjami na temat historii szkoły i Stefana Żeromskiego. W dzień tego święta cała społeczność szkolna i zaproszeni goście uczestniczą we Mszy Świętej
i spotkaniu okolicznościowym. Codzienną rzeczywistość tworzą również działania podejmowane na rzecz ekologii.
Cała społeczność szkolna angażuje się w przedsięwzięcia typu: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi. Porządkowanie terenu wokół szkoły i sadzenie drzewek przez szóstoklasistów to już tradycja.
Co roku w szkole obchodzony jest Szkolny Tydzień Europejski poświęcony kulturze, tradycji, kuchni, strojom, zwyczajom, ciekawostkom z życia mieszkańców oraz walorom turystycznym państw członkowskich UE.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły są uroczyście obchodzone Dni Papieskie. Są one nie tylko okazją do wspomnień pontyfikatu Jana Pawła II, ale także lekcją prawdziwie godnego życia.
Wychowanie ucznia to także budzenie jego wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Uczniowie rok rocznie biorą udział w akcjach charytatywnych.

Ofiarność i zaangażowanie dzieci i ich rodziców potwierdzają nie tylko przeprowadzone kwesty, ale także stała współpraca z wieloma instytucjami: Dom Dziecka, Schronisko dla bezdomnych kobiet im Świętego Brata Alberta, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Skromne dary materialne, występy artystyczne, rozmowy i wspólne przebywanie z pensjonariuszami tych placówek dają uczniom radość i uczą młode pokolenie pomagać ludziom chorym
i potrzebującym. Ostatnie osiem lat kojarzy się ze stałą modernizacją budynku szkoły: nowe okna, posadzki, dach, stołówka, nowy pokój nauczycielski, dwie pracownie informatyczne, Internet, radiowęzeł, Centrum Multimedialne i systematyczne wzbogacanie sprzętu szkolnego.
Przez wszystkie lata funkcjonowania szkoły dużą role pełnił Rada Rodziców.
To rodzice byli niezastąpionymi, najbliższymi współpracownikami dyrekcji
i wychowawców. Pomagali w organizowaniu wycieczek, i innych imprez szkolnych o różnorodnym charakterze. Wspierali finansowo liczne przedsięwzięcia.
Wielu mądrych, oddanych sercem rodziców przewinęło się przez nasza szkołę. Trudno wszystkich wyliczyć - może niektórych z nich np. p. Antoni Piwowoński (pierwszy przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego), p. Janina Mazurkiewicz, p. Michał Ornatowski, p. Antoni Dziedzic, p. Jan Grzęda,
p. Bogusława Molisak, p. Stanisław Balicki i wielu innych. Wszystkim należą się słowa podziękowania.
Naszą szkołę ukończyło kilka tysięcy absolwentów. Losy wielu z nich na trwałe wpisały się w historię miasta. Są dzisiaj nauczycielami i dyrektorami różnego typu szkół, pracownikami naukowymi wyższych uczelni, architektami, inżynierami, lekarzami, duchownymi, muzykami, oficerami Wojska Polskiego, działaczami i pracownikami samorządowymi w mieście i powiecie. Ze wszystkich absolwentów jesteśmy bardzo dumni, a oni, gdy wspominają dzieciństwo, myślą o swojej pierwszej szkole, w której spędzili najpiękniejsze lata swojego życia.

facebook

facebook

facebook

facebook

logo unii europejskiej