Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Samorząd Uczniowski 2023/2024

Przewodnicząca

Julia Birek - klasa 8 a

 

 

przewodnicząca

 

Zastępca przewodniczącej

Maja Chrapek - klasa 8 b 

 

zastępca

Skład Samorządu Uczniowskiego

Kinga Wolańczyk - klasa 7 b
Daniel Krawiec - klasa 7 b
Kinga Weremińska - klasa 7 c
Karolina Jagieła - klasa 8 a
Olivia Wardyga - klasa 8 b

 

 

Za nami tegoroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Odbyły się one 27 września. Prawo do głosowania miał każdy uczeń klas 5-8, o funkcję przewodniczącego ubiegało się 7 osób. Wyniki podamy niebawem.

1234567

 

 

Urna, komisja wyborcza, karty z nazwiskami kandydatów – tradycyjnie już tak będą wyglądały wybory do Samorządu Uczniowskiego, które przeprowadzimy 27 września. Prawo do głosowania przysługuje wszystkim piąto- szósto-, siódmo- i ósmoklasistom. Zachęcamy do poparcia swojego kandydata. Wybory zostaną przeprowadzone na parterze, na korytarzu.
W tym też miejscu odbywa się prezentacja ubiegających się o funkcję w samorządzie oraz ich programów. Wśród kandydatów znaleźli się: Julia Birek (8 a), Karolina Jagieła (8 a), Maja Chrapek (8 b), Olivia Wardyga (8 b), Daniel Krawiec (7 b) i Kinga Weremińska (7 c).

 123

 


 

 

      Zasady działania Samorządu Uczniowskiego:

1.   Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a jego przewodniczący, zastępca

      i członkowie zarządu wybierani są na początku roku szkolnego w głosowaniu

      tajnym przez społeczność szkoły.

2.   Samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej  

      wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

      1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,

          celem i stawianymi wymaganiami;

      2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

      3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych

          proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania

          własnych zainteresowań;

      4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; prowadzenia strony

          internetowej itp.

      5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

          rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi

          w porozumieniu z dyrektorem;

      6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

3.   Samorząd, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i swoimi opiekunami, może

      podejmować działania z zakresu wolontariatu.

facebook

facebook

facebook

facebook

logo unii europejskiej