Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2021/2022

1

 

przewodnicząca
Wiktoria Cach - kl.VII d

 

2

zastępca
Wiktoria Brodowicz - kl. VIII a

Członkowie zarządu:

1. Julia Harpula - kl. VIII a
2. Szymon Urbanik - kl. VIII b
3. Samanta Półtorak - kl. VIII c
4. Alicja Kornak - kl. VIII d
5. Zuzanna Stęc - kl. VII e
6. Daria Strzębała - kl. VII e
7. Szymon Romanik - kl. VII a

 

 

      Zasady działania Samorządu Uczniowskiego:

1.   Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a jego przewodniczący, zastępca

      i członkowie zarządu wybierani są na początku roku szkolnego w głosowaniu

      tajnym przez społeczność szkoły.

2.   Samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej  

      wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

      1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,

          celem i stawianymi wymaganiami;

      2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

      3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych

          proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania

          własnych zainteresowań;

      4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; prowadzenia strony

          internetowej itp.

      5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

          rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi

          w porozumieniu z dyrektorem;

      6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

3.   Samorząd, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i swoimi opiekunami, może

      podejmować działania z zakresu wolontariatu.

facebook

facebook

facebook