Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 •  część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 •  dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 •  część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 16 621 12 48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
 • Adres: ul. Żeromskiego 4 , 37-500 Jarosław
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 16 621 12 48

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
przy ul. Żeromskiego 4, 37-500 Jarosław

 1. Budynek szkoły jest ogrodzony. Na teren szkoły można dostać się przez bramę wjazdową na parking szkolny oraz przez furtkę, która umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 2. Na działce szkolnej wprowadzony jest wyraźny podział przestrzeni na komunikację pieszą i transport kołowy. Ciągi piesze mają wyraźną granicę wyznaczoną poprzez zastosowanie obrzeża chodnikowego.
 3. Dojście piesze do budynku jest wydzielone chodnikiem. Jest to trasa wolna od przeszkód i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom oraz samodzielność poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją.
 4. W pobliżu wejścia głównego szkoły znajduje się jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Przed budynkiem szkoły usytuowane są ławeczki, które ustawione są poza trasą wolną od przeszkód i nie blokują dojścia do budynku. Umożliwiają one osobie słabowidzącej poczekanie na akomodację wzroku do istniejących warunków.
 6. Do budynku prowadzą:
  • wejście główne przystosowane jest dla osób o szczególnych potrzebach. Do drzwi wejściowych prowadzi podjazd i schody z 2 stopniami, które posiadają kontrastowe elementy oraz fakturę bezpieczeństwa. Zabezpieczone są poręczami sytuowanymi po obu stronach biegu i poręczami pośrednimi.
  • dwa wejścia/wyjścia boczne od strony Orlika i od strony ul. Żeromskiego (niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
 1. Przy wejściu głównym znajduje się domofon do kontaktu z sekretariatem szkoły oraz domofony do świetlic szkolnych. Wejście boczne od strony ”Orlika” również zabezpieczone jest domofonem do świetlicy. W szkole zainstalowany jest monitoring obejmujący plac zabaw, boisko szkolne oraz wejścia do budynku.
 2. Drzwi do szkoły otwierają się ręcznie, ich szerokość umożliwia wjechanie osób na wózkach. Przeszklenia w drzwiach oznaczone są taśmami kontrastowymi, które ułatwią osobie niedowidzącej wejście do budynku
 3. Budynek jest wielokondygnacyjny (parter, trzy piętra oraz piwnica). Na każdej kondygnacji znajduje się korytarz. Na jego końcach zlokalizowane są klatki schodowe. Wzdłuż biegu schodowego zamocowane są poręcze po obu stronach schodów. Poręcze znajdują się również na spocznikach pośrednich. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym oznaczone są pasami w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.
 4. W budynku nie ma windy, która umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po poszczególnych kondygnacjach. Przemieszczanie się między piętrami osób z niepełnosprawnościami umożliwia schodołaz.
 5. Do pomieszczeń na parterze szkoły prowadzą schody z 3 stopniami, które można pokonać za pomocą platformy schodowej łączącej przedsionek z parterem.
 6. Na parterze szkoły po prawej stronie od wejścia głównego, znajdują się sekretariat oraz gabinet dyrektora i wicedyrektora, administracja, księgowość, sala oddziału zerowego. Na lewo jest świetlica, biblioteka, sala rewalidacyjna z kącikiem wyciszenia, sala lekcyjna oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 7. Na każdym piętrze mieszczą się pomieszczenia sal lekcyjnych, pokoje nauczycielskie, toalety (niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Na trzecim piętrze znajduje się gabinet pedagoga, pedagoga specjalnego oraz psychologa a także gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 8. Drzwi do sal lekcyjnych i gabinetów otwierają się na zewnątrz. Na drzwiach umieszczone są tabliczki z numeracją i opisem pomieszczeń czytelnych dotykowo, umożliwiające nawigację wewnątrz budynku osób z wadami wzroku oraz słuchu.
 9. W piwnicach budynku znajduje się stołówka szkolna oraz szatnie dla uczniów starszych klas (V-VIII). Dzieci młodsze (I-III) mają dostęp do szafek umieszczonych na parterze szkoły oraz I piętrze.
 10. Dla osób poruszających się na wózkach zostało wydzielone miejsce na pozostawienie odzieży wierzchniej w szafkach usytuowanych w pobliżu wejścia do budynku szkoły a także zostało wyznaczone i oznakowane miejsce na wózek inwalidzki.
 11. Szkoła posiada instrukcję ewakuacji. W procedurach ewakuacji szkoły znajdują się zapisy odnośnie ewakuacji osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada krzesło do ewakuacji OzN
 12. Do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 13. W budynku szkoły nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 14. Zapewniamy dostęp alternatywny- wsparcie pracowników. Potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnościami należy zgłaszać w sekretariacie szkoły. Jeden nauczyciel posługuje się językiem migowym w stopniu podstawowym.
 15. W szkole można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno- komunikacyjnej lub cyfrowej.(wzór wniosku znajduje się na stronie BIP-u szkoły w zakładce – Dostępność – druk wniosku można otrzymać w sekretariacie).

facebook

facebook

facebook

facebook

logo unii europejskiej