Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 •  część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 •  dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 •  część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 16 621 12 48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
 • Adres: ul. Żeromskiego 4 , 37-500 Jarosław
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 16 621 12 48

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego usytuowana jest w Jarosławiu przy
ul. Żeromskiego 4  

 Opis dostępności wejścia do budynku.
Do budynku szkoły prowadzi wejście główne i dwa wejścia boczne, które nie są dostępne
dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu.  Do wejść prowadzą  schody bez poręczy, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Drzwi otwierane za pomocą klamki.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Szkoła posiada trzy kondygnacje, nie posiada wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po poszczególnych kondygnacjach. Na każdym poziomie ( parter, 1, 2, 3 piętro ) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdują się klatki schodowe. Sekretariat, gabinet Dyrektora , gabinet Wicedyrektorów i Głównego Księgowego mieszczą się na parterze. Na I, II, III piętrze mieszczą się pomieszczenia klas.
Budynek jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych, która znajduję się  z lewej strony po wejściu na parter.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne). Platforma: brak
Pochylnia: brak
Pętla indukcyjna: brak.
Brak informacji dotykowej/głosowej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zapewniamy dostęp alternatywny – wsparcie pracowników.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W szkole  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

facebook

facebook

facebook

facebook

logo unii europejskiej